Neděle, 22. dubna 2018 Svátek má Evžénie, zítra Vojtěch

7.7. 2007 Dolany

FOTO ZDE


Ji? p?edchozí den, v pátek 6.7. prob?hla oslava ve sboru, kde do?lo k ocen?ní ?len? sboru za aktiní ?innost, v?rnost i zásluhy. Slavnostní sch?ze prob?hla na sále v areálu Hanácké zem?d?lské a.s. v Dolanech (dru?stvo) a k ocen?ní a pod?kování p?ipojila i obec Dolany ,která nad celými oslavami p?evzala zá?titu. Slavnostní sch?ze se mimo ?len? sboru zú?astnili i zástupci obce, okolních sbor?, sponzo?i a nejpo?etn?j?í skupinu tvo?ili hosté, bývalí ?lenové, kte?í ji? dávno nebo i nedávno svým dílem také p?isp?li k rozvoji sboru, i jim pat?ilo pod?kování. Po dvouhodinové slavnostní sch?zi násladovala volná zábava se vzpomínáním, je? se protáhlo tém?? do p?lnoci .

Oslavy pro ve?ejnost byly p?ipraveny na sobotu. Okolí zbrojnice se zm?nilo v kulturní areal se zázemím, podium pro muzikanty vyrostlo netradi?n? nad potokem, na cvi?né louce vyrostly stany a dlá?d?ná plocha se prom?nila v tane?ní parket ,ale to u? p?edbíhám.

Program oslav zahajoval pr?vod k so?e Sv. Floriána patrona hasi?? a kominík? u koostela S. Matou?e v Dolanech. Pr?vod se se?adil na komunikaci za mostkem. V ?ele byl nesen v?nec a za nimi ?el vlajkono? s ?estnou srá?í, následovali hasi?i ve vycházkových uniformách, dechová hudba Dolanka , za ní mladí hasi?i a dále hasi?i v pracovních unifomách. Po nich byla se?azena tecnnika v ?ele s kon?m ta?enou ?ty?kolovou st?íka?kouz roku 1898 z Tové?e, za ní hasi?ská ?koda s nástavbou Stratílek z r. 1929 hasi?? z Chválkovic, Aro M 468 ze St?elic a kone?n? v Dolanech nová repasovaná Automobilová st?íka?ka Cas 25 Liaz 101. Za vyhrávání Dolanky do?el pr?vod a? ke kostelu, kde prob?hlo kladení v?nce k so?e Sv. Floriana a poté fará? po?ehnal novému hasi?skému praporu a nové automobilové st?íka?ce. Op?t s muzikou se pr?vod vrátil k kasi?ské zbrojnici ,kde byl na celé odpoledne p?ipraven kulturní program. Dolanka se zabydlela na netradi?n? umíst?ném podiu a vypl?ovala hudbou místa mezi jednotlivými body programu. Jako první p?i?lo na ?adu p?ivítání v?ech náv?t?vník? a host? , kterými byli ministr vnitra Mudr. Judr. Ivan Langer, zástupce ?editele HZS Olomockého kraje plukovník Ing. Libor Popp, zástupkyn? Olomouckého kraje Alena Hlo?ková Vedoucí odd?lení krizového ?ízení

a starosta krajského sdru?ení hasi?? ?ech moravy a slezka bratr Lud?k Sýkora. Role hostitele se ujel spolu se sborem i starosta obce Vojt?ch Pavlita. Po krátkém proslovu následovalo zasazení pam?tní lípy. Ruku k dílu p?ilo?ili v?ichni hosté, a své podpisy následn? zv??nili na násadu zánovní lopaty. Po hudební serii následovalo slavnostní p?est?i?ení pásky a symbolické otev?ení nové hasi?ské zbrojnice , u této p?íle?itosti p?ipnul ministr vnitra Ivan Langer na nový prapor sboru pam?tní stuhu k výro?í sto let v?novanou ministrem vnitra. Celým odpolednem se prolínala hudba Dolanky s hasi?skými ukázkami. Jako první p?i?la na ?adu ukázka po?árního utoku v podání mladých hasi?? z SDH Véska, dále byla v akci vid?t sta?i?ká automobilová st?íka?ka ?koda z Chválkovic a tak té? i ko?ská záp?ahová st?íka?ka od firmy Smékal z Tové?e vyrobená u? v roce 1898.

Dal?í a jist? atraktivní byla ukázka vypro?t?ní z havadovaného auta v podaní p?íslu?ník? Hasi?ského záchraného sboru Olomouckého kraje, s odborným a vy?erpávajicím komentá?em velitele stanice Miroslavem Karlecem.

A proto?e sto let je jen jednou, za sto let nad?lovalo se i mimo sbor , d?ti m?ly volný vstup na skákací hrad a dosp?lí na ve?erní zábavu.

Mimo to byla i po celé odpoledne na cvi?né louce u Hasi?ské zbrojnice p?ipravena výstavka historické i sou?asné techniky. Nap?íklad ji? zmi?ovaná ?ty?kolová ko?ská záp?ahová st?íka?ka od firmy Smékal z roku 1898, automobilová st?íka?ka ?koda s nástavbou firmy Stratílek z Vysokého Mýta z roku 1929 z Chválkovic, dále p?enosná st?íka?ka PS 8 z r. 1953 výrobce THT Poli?ka , ta?ená st?íka?ka DS 12 z r. 1955 od firmy Sigmund Lutín, p?enosná st?íka?ka PS 12 z r. 1988 výrobce BAZ Bratislava, PS 8 Fires z r. 1998 od Výzbrojny po?ární ochrany. Dále byla k zhlédnutí hasi?ská vozidla , dopravní aoutomobil DA 8 AVIA 31, a CAS 25 2500/200 LIAZ 101 dolanských hasi??, velký obdiv vzbudil lehký po?ární automobil DA16-L1R na podvozku Mitsubischi Fuso Canter s vysoce ú?iným nízkotlakým aerosolovým hasícím za?ízením HIRIMAX a tak té? i vý?ková tecnika profesionálních hasi?? z Olomouce zastoupená nejnov?j?ím p?ír?stkem v podob? automobilové plo?iny od firmy Bronto s dosahem 42 metr? na podvozku VOLVO FM 12.

Odpolední program zakon?ila po ?esté hodin? usp??ná hasi?ská módní p?ehlídka, na která byly p?edstaveny historické i sou?asné, civilní i pracovní od?vy v?etn? dýchací techniky, pou?ívané jak dobrovolnými i profesionálními hasi?i.

Tím byl ukon?en odpolední program za?alo se v?e p?ipravovat na ve?rní zábavu. Na té zahrála skv?lá kapela Lumen Bend ze ?tepánova o ?em? sv?d?ila i hojná náv?t?va a? do t?etí hodiny nad ránem, kdy byla zábava ukon?ena.

O úp?chu celé akce sv?d?í hlavn? hojná ú?ast nejen dolanských ob?an?, kterých se za slune?ného po?así a poté i jasné noci vyst?ídalo odhadem p?es ?est set, mo?ná i více. A práv? jim také pat?í pod?kování, ?e svojí ú?astí podpo?ili své dobrovolné hasi?e.

www.sdhveska.cz