Neděle, 22. dubna 2018 Svátek má Evžénie, zítra Vojtěch

Nám?tové cvi?ení okrsku Pod Jedovou – podzim 2007


Ú?el cvi?ení: ov??ení svolávacího za?ízení a spolupráce JPO SDH obcí okrsku pod Jedovou

Dne 16.11.2007 v 18:00 byl na OPIS HZS Olomouckého kraje telefonicky ohlášen po?ár budovy v sousední obci B?lkovice - Laš?any. Opera?ním d?stojníkem bylo zjišt?no, ?e se jedná o po?ár patrové administrativní budovy, kde v prvním pat?e šlehají z oken plameny a uvnit? se nachází zran?né osoby. Na místo zásahu byly povolány jednotky SDH obcí B?lkovice - Laš?any, Bohu?ovice a Dolany.

Hned v úvodu cvi?ení jsme objevili první nedostatek, kdy? nefungoval bezdrátový rozhlas  v naší obci coby svolávací za?ízení pro JSDH Dolany, ale hlavn? jako varovné a vyrozumívací za?ízení pro ob?any Dolan v p?ípad? výskytu mimo?ádné události. Poplach nám byl tedy vyhlášen pouze zastaralou rota?ní sirénou, její? slyšitelnost v obci je nedostate?ná, a zprávami SMS z OPIS HZS Olomouckého kraje.

Naše jednotka vyjela v ?ase do deseti minut od vyhlášení polpachu, jak ur?ují sm?rnice pro její za?azení. Vyjeli jsme dv?ma po?árními automobily. Jako první výjezdový automobil jela LIAZ L-101 v osazení 1+5 a dále naše stará Avia 31 v osazení 1+4.

P?ed naším p?íjezdem na místo zásahu ji? byly na míst? jednotky SDH Bohu?ovice s LIAZ L-101 a Avií 31 a B?lkovice - Laš?any se Škodou RTHP a Avií furgonem. Osádky cisternových automobyl? provád?ly po?ární útok do prostor zakou?ené budovy za pomoci dýchací techniky a zárove? vynášely ven figuranty, kte?í p?edstavovali zran?né osoby. Osádky dopravních automobil? se mezitím p?esunuly na místa ur?ená velitelem zásahu a za?aly budovat dálkovou dopravu vody z Laš?anského rybníka.

Po našem p?íjezdu na místo zásahu vybudovala osádka LIAZ dva úto?né proudy od rozd?lova?e vn? budovy a simulovala hašení po?árem zachvácené st?echy. Osádka Avie se mezitím p?esunula na poslední stanovišt? na trase dálkové dopravy vody a po rozta?ení hadic za?ala dopl?ovat vozidlo LIAZ. Poté dva ?lenové osádky Avie a dva z osádky LIAZ vybudovali stanovišt? pro odkládání zran?ných osob a poskytovali jim prvotní ošet?ení.

P?ibli?n? po hodin? od vyhlášení poplachu bylo cvi?ení ukon?eno velitelem zásahu, který nechal nastoupit zú?astn?né jednotky a pochválil dobrou úrove? cvi?ení a spolupráce.

I p?es drobné komplikace jsme cvi?ení p?e?ili a myslím, ?e hlavn? nová?ci v naší výjezdové jednotce si odvezli plno nových dojm? a zá?itk?.

                                                                                                              autor: Petr Pavlita


P?ebráno z : http://sdh-dolany.webgarden.czDodatek: Lidé a technika JSDHO Dolany


1. výjezdový automobil CAS 25 Liaz L 101

posádka : Velitel – Ochman David, ?idi?-strojník - Lakomý Jan,

hasi?i – Kozák Ond?ej, Urban Ji?í, Vym?tal Tomáš, Mentlík Jaroslav,

2. Výjezdový automobil DA 8 Avia A 30

posádka : Velitel – Pavlita Petr, ?idi?-strojník – Vym?tal Zdenek,

hasi?i – Vlach Zdenek, Foukal Ji?í, Št?pán Pavel


Fotky k cvi?ení budou zve?ejn?ny dodate?n?.

Jasroslav Mentlík

<

www.sdhveska.cz