Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra MarcelaROK 2004


V sou?asnosti náš sbor ?ítá 49 ?len?, 37 dosp?lých a 12 mladých hasi?? a dorostu. Na vlastní ?ádost vystoupilo ze sboru 5 ?len?. I kolektiv mladých hasi?? se zmenšil 5 MH. B?hem roku opustilo kolektiv 8 ?len?, je? loni sout??ili v kategorii starší a ji? nespl?ují v?kový limit této kategorie a ji? necht?li pokra?ovat v kategorii dorostu. Jeden se p?ešel z kategorie dorostu do mu??. Tento úbytek se kompenzoval p?íchodem jen 2 nových ?len?. Sou?asné slo?ení

více » je 2 v kategorii dorost, 7 kategorie starší ?áci a 2 v kategorii ml. ?áci. V p?íštím roce tedy prozatím bude jen jedno smíšené dru?stvo. Ale jak se v uplynulém roce da?ilo ješt? dv?ma sout??ním dru?stv?m. Zú?astnili se 12 sout??í. Více bod? nasbírali mladší ale starší odolávali v?tší konkurenci. Navštívili jsme sout??e v Lou?anech starší 5.místo , mladší 4 místo, celoro?ní hra Plamen ve Velkém Újezd? p?inesla 14. místo pro starší. Další sout?? byl Dro?dín kde bylo umíst?ní 11starší/ 8mladší, následovala Tove? 7/ 5, potom Trusovice 11/5, Hlubo?ky 5./6., Chválkovice, a po dvou m?sících odpo?inku Velký Újezd 3/4 ,domácí Véska 7/…2…, následoval Drahlov 6/4 a záv?re?né B?lkovice 4/5 . V celoro?ním vyhodnocení si dru?stvo starších o dv? místa pohoršilo na 5. místo a dru?stvo mladších obhájilo 5. místo z lo?ského roku. P?i BZPV v Tove?i 5 ?lenná hlídka starších umístila na 16 míst?. Po skon?ení sezony následovala zábava v podob? návšt?vy kina, bazénu a centrální stanice HZS.


ROK 2005


V sou?asnosti má náš sbor 51 (49 loni) ?len?, 35 (37) dosp?lých a 16 (12) mladých hasi?? a dorostu. Na vlastní ?ádost vystoupilo ze sboru 1 (5) ?len. I kolektiv mladých hasi?? se rozší?il o 6 (sní?il o 5) MH. B?hem roku opustilo kolektiv 2 (8) ?lenové.Jeden ?len MH p?ešel do kategorie dorostu. Sou?asné slo?ení

více » je 3 (2) v kategorii dorost, 7 kategorie starší ?áci a 6 v kategorii ml. ?áci. Oproti ?ekávání se poda?ilo sestavit sout??ní dru?stva v kategoriích nejen starších ale i mladších ?ák?. Doufejme, ?e tomu tak bude i v p?íštím roce. A jak se jim da?ilo. Celkem se v roce 2005 zú?astnili 14 sout??í. Byly to sout??e, štafeta CTIF v Tove?i, Plamen ve Velkém Újezd?, kde skon?ili starší 11/mladší také 11, pohárové sout??e v Tove?i 2/4 , Trusovicích 7/2 , Lou?anech 6/4 , Hlubo?kách 4/3 , Chválkovicích 4/10 , Dubu nad Moravou 9/3 , domácí sout?? ve Vésce 6/3 , Drahlov? 11/4 , Mezicích 10/-- , a poslední po?ární útok byl v B?lkovicích 3/7. Za tato umíst?ní nasbírali starší 70 bod? v Olomoucké okresní lize MH a umístili se jako loni na 5. míst? z 26 klasifikovaných dru?stev. Zato mladší si o jednu p?í?ku polepšili a za 77 bod? v  Olomoucké okresní lize MH dosáhli a? na 4. místo z 19. klasifikovaných. Poslední sout??í sezony, které se zú?astnili, byl Branný závod po?árnické všestrannosti v Nám?šti na Hané jen? byl t?ešni?kou na dortu a následoval po ?trnáctidenním tréninku st?elby, uzl?, topografie a zdravov?dy. P?ti?lenná hlídka mladších skon?ila 6 z 9 a hlídka starších 9 z 35 sout??ních hlídek. Mimo sezónu potom i p?ijde ?as na kulturní vy?ití.ROK 2007


V letošním roce jsou do okresní ligy mladých hasi?? zapojena dv? dru?stva. Jedno mladších a jedno starších ?ák?. (Souhrn ro?ní ?innosti bude proveden výtahem z Výro?ní zprávy)


www.sdhveska.cz