Sobota, 26. května 2018 Svátek má Filip, zítra Valdemar

Jak to vlastn? vzniklo

V roce 2003 konkrétn? 16.8. se konala ve Vésce v kulturním areálu ,,Osmi?ka“ oslava výro?í 20 let Dolanské coutry skupiny HE?MÁNEK . Akce byla pojata jako multi?ánrová a vystoupili na ní, dechová hudba Dolanka z Dolan, Small Turkish cafe (Ture?ci) – B?lkovice –La??any , Folklórní soubor z Nového Zélandu (odsko?ili si k nám z folklórního festivalu v Mohelnici), Log Prost?jov – tradi?ní bluegrass, Tradicional Olomouc – tradi?ní dixiland, tane?ní skupina Máta z Dolan, a samoz?ejm? jubilující HE?MÁNEK. O ob?erstvení na celé akci se staral Sbor dobrovolných hasi?? z Vésky. P?ipraveny byli makrely , uzená ?ebra , kabanos i pe?ené sele dva druhy piva, alko i nealko.

Akce za?ala ve 14 hodin a p?s noc se protáhla a? do brzkých raních hodin. Nenechalo si ji ujít p?es 600 lidí z blízkého i vzdálen?j?ího okolí. Ohlasi na akci byli p?íznivé a ji? na druhý den ráno p?i?el nápad od kluk? z kapely Log – Mireka Sola?e a Jirky Dvo?áka ud?lat z takové to akce tradici, tak jsme si na sebe vym?nili kontakty a za?aly se pomalu rýsovat ko?eny nové akce která dostala název Country Stodola.


Kde se to koná

Akce se koná na obecní zahrad? ve Vésce místní ?ást obce Dolany, které se ?íká ,,Osmi?ka“ podle ?ísla domu ke kterému pat?ila, má rozm?ry asi 35 x 70 metr?, nachází se na ní stodola 9 x 19 metr?, k ní p?istavené WC a podium pro muzikanty 5 x 5 metr?, betonový tane?ní parket 8 x 9 metr?. Od roku 2004 poskytuje zázemí Kiosek o rozm?rech 5 x 15 metr? s desetimetrovým barovým pultem ( 25 m2 rar se zázemím a 65 m2 kryté posezení ).


Jak se k nám dostat

Autem : z Olomouce - na ?ternberk zhruba v polovin? trasy v Dolanech ( 6 km ) odbo?it doprava na Vésku ( 3,5 km ), ( po?ád sm?r golf Dolany –Véska ) ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem

ze ?ternberka

  • varianta ?. 1 - na Olomouc zhruba v polovin? trasy po minutí benzínové pumpy Schell a p?ejetí mostu ( 6 km ) odbo?it do leva do B?lkovic-La??an projet obcí po?ád po hlavní silnici a po 1,5 km odbo?it mírn? do prava na Vésku ( 3 km ), ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem.
  • varianta ?. 2 – na Olomouc v Dolanech ( 8 km ) odbo?it do leva na Vésku ( 3,5 km ), ( po?ád sm?r golf Dolany –Véska ) ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem

Autobusem :

linka IDSOK 701 p?ímá linka Olomouc-Dolany-(Véska, náves )-Poho?any linka IDSOK 700 Olomouc-Dolany-B?lkovice-La??any, na zastávce Dolany restaurace p?estoupit na linku 701 Dolany-(Véska, náves)-Poho?any linka IDSOK 707 Hlubo?ky-Dolany-(Véska, náves)-Poho?any


Jízdní ?ád :


Na kole :

  • Trasa ?. 1) z Olomouce od soutoku Moravy s Byst?i?kou po trase ?íslo 5 p?es Hodolany do Bystrovan ( 4,5 km ), od tud po trase 6103 p?es dro?dín, tam sjet z trasy a pokra?ovat rovn? na Samoti?ky , p?es kruhovou k?i?ivatku rovn? , po?ád po hlavní sm?r Tove? ( 4 km ), v Samoti?kách najet na trasu 6201 a p?es Tové? pokra?ujvat na Dolany ( 2,5 km ), V Dolanech odbo?it na trasu 6301 a pokra?ovat do Vésky ( 3 km ), ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem

  • Trasa ?. 2) z centra Olomouce p?es sídli?t? Lazce, kolem Klá?tera Hradisko, na ?ernovír na trasu 6029 po nadjezd na tratí ( 3 km ), dále doleva podél trat?, po 1,2km mo?no vybrad ze dvou tras – 2a) dále pokra?ovat po 6029 na Trusovice, Bohu?ovice, B?lkovice ( 8 km ), u konce B?lkovic odbo?it na Vésku 6103, a dojet do Vésky ( 2,5 km ), Ve vésce k obchodu, zahrada za obchodem 2b) odbo?it na 6030 a p?es Hlu?ovice dojet do Dolan ( 5 km ), v Dolanech odbo?it na 6103 na Vésku, a pokra?ovat p?es Nové Sady do Vésky ( 3 km ), ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem

více k cyklotrasám na :

mapa cyklotrasy


P??ky :

procházkou ze Svatého Kope?ka - na Svatý Kope?ek se dostanete z Olomouce linkou MHD 11 a 111 od Zologické zahrady po zelené sm?r Nové Sady , a dále Véska ( necelé 3 km ), ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem procházkou z Radíkova - do Radíkova se dostanete z Olomouce vybranými spoji linky 11, od zastávky MHD k hrázi nádr?e a pokra?ovat podél po asfaltové cest? která p?ejde v uvozovou cestu, ta se po necelém 1 km napojí na asfaltovou cestu která mírn? klesá, po 50 metrech narazíte na ?ervenou trasu ( rozcestí U Radíkova ) vedoucí od Zologické zahrady do Poho?an od ní odd?lující se cyklotrasa 6030, ?ervenou kolmo protnout lesní cestu odd?lující vrostlý a mladý les, po asi 100 metrech vyjdete na louky, po?ád dol? a po uvozové lesní cest? z kopce po necelém 1 km p?ejdem potok a cesta za?ne stoupat po 100 m jste mezi poli a za kope?kem se za?ne objevovat Véska, 400m a jste ve Vésce, ve Vésce k obchodu, zahrada za obchodem


více k p??ím trasám :

mapa p??í trasy


Zázemí akce:

Tradi?n? budou na dvou místech p?ipraveny t?i druhy piva a to Litovel - 11° Moravan a 11° Kvasni?ák, Holba - 11° ?erák, dále chlazené alko i nealko, uzené speciality, jako klobásy, kabanos, krkovice, kýta, kotleta, bu?ek a ?eleznice, a pokud jste na sladké tak výborné kolá?e s hru?kovou nebo povidlovou náplní.


www.sdhveska.cz