Neděle, 22. dubna 2018 Svátek má Evžénie, zítra Vojtěch

FOTO ZDE

 

V ned?li 17. ?ervna jsme se zú?astnili pohárové sout??e mladých hasi?? v Hlubo?kách. Proto?e je sout?? za?azena do okresní ligy mladých hasi?? Okresu Olomouc ?lo o cenné body do podzimního vyhodnocení. Sout??; za?la v 9,30 kategorií mlad?ích, v které jsme bohu?el nem?li tentokrát svého zástupce a tak bohu?el nemohli navázat na vít?zství s p?edchozí sout?e v 3.6. v Doloplazích, n?kte?í jeli na ?kolu v p?írod? a dal?í m?li povinný program s rodi?i. I tak byla kategorie mlad?ích ?ák? obsazena velmi slu?n?, sjelo se dev?t dru?stev. Domácí nep?ipustili ?ádné p?ekvapení a vít?zství z?stalo v Hlubo?kách, ?asem 18,36 s zvít?zili s p?ehledem p?ed druhými Lou?any 19,88 s a t?etí Novou Hrade?nou 20,59 s . Zato v kategorii star?ích u? byla konkurence v?t?í. Sjelo se celkem 16 dru?stev a zápolení se za?lo vyvíjet celkem neo?ekávan? . Na zaváhání domácích zareagovalo prvním slu?ným ?asem a? dru?stvo se startovním ?íslem 4, Skrbe?, které atakovalo hranici 20s ?asem 20,01s. následoval dal?í slu?ný výkon Trusovic 20,23 s a potom totální poka?ený útok v podání Vésky. ?patn? provedená nalíva?ka a p?iv?ený ventyl na rozd?lova?i znamenali ?as p?es 36 s , k tomu je?t? korunovaný odpadnutým ko?em tak?e pokus byl na konec neplatný . Dal?í na ?ad? dru?stvo Horky s ?asem 26,93 vylep?ilo své maximum a byli spokojeni, následoval pokus Janovic 21,82 ale od t?ch sme zvyklí vídat daleko lep?í ?asy, jako? i od Lou?an 25,56 . Drahanovice p?edvedli sv?j standardní pokus bez nalíva?ky s ?asem 29,50.

O první rozruch se postaralo dru?stvo Nám??? s ?asem 19,35 a hned za ním následovali B?lkovice 19,54. dal?í p?ekvapení se do konce prvního kola u? nekonala Nová Hrade?ná p?kných 22,71 , Chválkovice slabých 44,78 s, nová?ek Velká Byst?ice NP, a Trusovice II. pr?m?rných 25,75 s.

V druhém kole si skoro v?ichni pohor?ili, krom? dru?stev s neplatnými pokusy. Se startovním ?íslem 2 Blatec to z NP v kole prvním dotál a? na 6. místo ucházejícím ?asem 21,81. Ale potom ?esté dru?stvo Vésky svým druhým pokum vypálio v?em rybník a ?asem 19,26 se usadilo na ?pici. Ze zbylých deseti tým? ho je?t? minimáln? p?t mohlo ohrozit, pop?ípad? sesadit z prvního místa. P?ekvapení se ale nekonalo a tak po pokusech nevýrazných pokusech Janovic, Lou?an , Nám??t?, B?lkovic a Chválkovic mohla Véska za?ít pomalu slavit.

Po stránce po?adatelské byla sout?? velmi dob?e zaji?t?na, nikde nedocházelo ke zbyte?ným prostoj?m a zdr?ování tak ?e po vyhlá?ení výsledk? byla sout?? ukon?ena p?ed p?l ?tvrtou. Pro vít?ze byli p?ipraveny krásné a jak je v Hlubo?kách ji? zvykem originální poháry vlastní výroby. B?hem celé sout??e bylo krásné slune?né po?así.

 

Vedoucí MH SDH Véska Jaroslav Mentlík ml.

 

 

www.sdhveska.cz