Neděle, 22. dubna 2018 Svátek má Evžénie, zítra Vojtěch

FOTO ZDE


Program :

 • Sobota 30.6.

  8,00 Turnaj v malé kopané h?i?t? SK Véska 1. ro?ník turnaje 6 tým? malé kopané

  17,00 Vyhlá?ení výsledk? turnaje

  20,00 P?edhodová zábava - kulturní areál ,,Osmi?ka tane?ní zábava s kapelou Motors z Litovle

 • Ned?le 1.7.

  8,00 Hodová m?e svatá v kapli sv. Petra a Pavla

  8,00 Rybá?ské závody pro d?ti véskovský rybník - dv? kategorie do11 let a do15 let

  12,00 - ukon?ení rybá?ské sout??e Hodová zábava

  14,00 - od kulturní areál Osmi?ka

  14 - 17,30 - prodej los? do tomboly

  15 - 23 - k tanci a poslechu hraje kapela AFRESH

  16,00 - vyhlá?ení ranní rybá?ské sout??e

  17,30 - losování velké hodové tombola o 100 cen

  - ukázka Orientálních tanc? a Dance Aerobic

  - sout??e pro malé i velké


Turnaj v malé kopané

Zahájení programu a doufejme nové hodové tradice, byl sobotní turnaj v malé kopané na h?i?ti SK Véska. Po p?íjezdu mu?stev v osum hodin následovalo rozlosování a v 8,30 první zápas. Turnaj sehrálo celkem p?t dru?stev, a to Véska A,Véska B, Montan Dolany, Sokol Poho?any a Star?í páni Dolany. Systém byl zvolen ka?dý s ka?dým a to s délkou polo?asu 12 minut. Mu?stva nastupovala k zápas?m v p?lhodinových internalech a utkání naplnili program a? do 13,30 hodin s následujícími výsledky:


TABULKA
1. Véska A Véska B 1-0
2. Montan Dolany Sokol Poho?any 0-1
3. Star?í páni Dolany Véska A 1-2
4. Montan Dolany Véska B 2-0
5. Sokol Poho?any Star?í páni Dolany 2-1
6. Véska A Montan Dolany 2-0
7. Véska B Sokol Poho?any 0-3
8. Star?í páni Dolany Montan Dolany 0-0
9. Véska A Sokol Poho?any 0-0
10. Véska B Star?í páni Dolany 0-1

Po t?chto zápasech vypadala tabulka skupiny následovn? :

TABULKA
. . A B C D E Skóre body Po?adí
A Véska A . 1-0 2-0 0-0 2-1 5-1 7 2.
B Véska B 0-1 . 0-2 0-3 0-1 0-7 0 5.
C Montan Dolany 0-2 2-0 . 0-1 0-0 2-3 3 4.
D Sokol Poho?any 0-0 3-0 1-0 . 2-0 6-1 7 1.
E Star?í páni Dolany 1-2 1-0 0-0 1-2 . 3-4 3 3.

Následovalo semifinále mezi prvním a ?tvrtým

Sokol Poho?any – Montan Dolany, vyhrál Sokol Poho?any

a mezi druhým a t?etím Véska A – Star?í páni Dolany, vyhráli Star?í páni Dolany.


Potom následoval zápas o t?etí místo mezi Véska A – Montan Dolany a více ?t?stí stálo u domácí Vésky která brala nakonec 3. místo. Ve finále se utkali Sokol Poho?any – Star?í páni Dolany, po vyrovnaném pr?b?hu se ?t?stí p?iklonilo na stranu Poho?an. V 17 hodin následovalo vyhlá?ení výsledk? a ukon?ení 1. ro?níku turnaje který skon?il s tímto výsledkem.


Kone?né po?adí :

 • 1. Sokol Poho?any
 • 2. Star?í páni Dolany
 • 3. Véska A
 • 4. Montan Dolany
 • 5. Véska B

P?edhodová zábava

Na turnaj plynule navazovala od 20,00 hodin p?edhodová zábava se skupinou Motors. I p?es dal?í akci v sousedních B?lkovicích ( Olomoucká bu?inka – padesátka stavební spo?itelny, s následnou cyklopárty, hrála skupina Narvan ) se akce vyda?ila od 20 do 23 hidin pro?lo bránou na 310 náv?t?vník?, a i po tom jse?t? p?icházeli. Odhadem tedy akci nav?tívilo 350 lidí. Krásné po?así nahrávalo zábav? a proto se i po ukon?ení nekterým t??ko rozcházelo dom?. ?koda jen ?e se n?kte?í jedinci dostate?n? nevybou?ili na zábav? a je?t? si vybíjeli sv?j elán cestou domu na dopravních zna?kách, ale i proti t?mto výst?elk?m se p?ipravují do budoucna opat?ení.


D?tské rybá?ské závody

Po zku?enostech z p?edchozího roku byl za?átek posunut na pozd?j?í dobu, a tak sout?? za?ala v ned?li ráno a? v 8 hodin. I kdy? se kolem veskovského rybníka motalo na patnáct d?tí do závod?ní se zapojilo jenom osum sot??ících a o ulovky nebyla nouze, celkem bylo uloveno na 27 Ks ryb n?kolika druh?. První ryba si ale celkem dávala na ?as byla ulovena v 8:53 hodin, zato poslední t?sn? p?ed vypr?ením ?asu v 11:58. Nejvíce ulovených ryb byli kap?i, násedovali karasy a mihla se mezi nimi i plotice.


Hodové odpoledne

Ji? tradi?n? v ned?li od 14 hodin za?lo v kulturním areálu ,,Osmi?ka“. K tanci a poslechu doprovázela hudbou skv?lá skupina YANTAR z Olomouce. B?hem odpoledne byla k vid?ní t?í tane?ní vystoupení, b?i?ní tance mlad?ích d?v?at, nejen z Vésky, a dále step aerobic a b?i?ní tance v podaní Véskovských dorostenek. Pro d?ti byla p?ipravena d?tská tombola skákací hrad a ji? klasické tancování pod sni?ující se la?kou.

Dále bylo plánováno vyhlá?ení ranní rybá?ské sout??e, a nedlouho po 16té se tak i stalo s t?mito výsledky.


Vyhlá?eny a ocen?ny byli tyto výsledky :

 • První ryba : 8,25 Luká? Netesal
 • První kapr : 8,25 Luká? Netesal
 • První karas : 8,40 Jan ?ech
 • První plotice : 11,50 Tomá? Netesal
 • Nejv?t?í ryba : kapr 22 cm, Jirka Laimar a Luká? Netesal 2x
 • Poslední ryba : 11,50 Jana Smékalová
 • Nejvíc kus? : 6 ks Radek a Roman Jahodovi
 • Nejvzdálen?j?í u?astník : Ji?í a Jana Smékalovi a Jan ?ech, v?ichni z Olomouce

Vyhodnocení podle nejvíce ulovených centimetr? ryb :

1. Jana Smékalová 11 let 84cm

2. Roman a Radek Jahodovi 4 a 6 let 72 cm

3. Jirka Laimar 13 let 61 cm

4. Jan ?ech 7 let 59 cm

5. Tomá? Netesal 11 let 47 cm

6. Luká? Netesal 13 let 44 cm

7. Ji?í Smékal 9 let 0 cm

?imon Kou?il 7 let 0 cm


V?ichni z??astn?ní byli odm?n?ni za svou snahu a trp?livost , a doufáme ?e se z??astní i p?í?t?.


K véskovským hod?m tradi?n? pat?í i dobré jídlo a pití, a nejinak tomu bylo i letos. I v ned?li si ho nenechalo ujít p?es 350 náv?t?vník?. Na ?epu byly dva druhy jedenáctistup?ová piva, dostatek byl i ostatních nápoj?. Na koho p?i?el hlad tak se dozajista zasitil specialitami z udírny , a? u? to byli klobásy, kabanos, krkovice, bu?ek, kýta , kotleta nebo ?eleznice.


B?hem celého odpoledne se prodávaly losy do velké hodové tomboly, ve které se letos se?lo 103 cen. Ceny v?novali jak ?lenové SDH Véska, tak i ostatní ob?ané Vésky. Losování bylo celkem fofr a trvalo jen n?co málo p?es ?tvrt hodinky, potom u? si za?li ??astní výherci vyzvedávat své výhry.

Dále u? nic nebránilo ve volné zábav?, muzika hrála a pivo teklo proudem. P?esto ?e byla ned?le vydr?elo spoustu lidí a? do p?lnoci kdy hody skon?ily.


Na záv?r bych cht?l pod?kovat v?em z??astn?ným za hojnou náv?t?vu na které se podílelo i krásné po?así.

www.sdhveska.cz