Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

 1. Mláde? – nadále se v?novat práci s mláde?í a alespo? s jedním dru?stvem se zapojit do

Okresní ligy MH v Pú

Rozhod?í mláde?e – vyslat ?leny, kte?í mají zájem na školení rozhod?ích ( ro?níky

1990 a ní?e) koná se v sobota 31.3.- ned?le 1.4.2007 UHŠ Jánské koupele

Letní školu instruktor? – vyslat dorostence, kte?í mají zájem o další ?innost v KMH na

14 denní školu instruktor? v UHŠ Jánské koupele

 1. Dru?stvo mu?? – Zú?astnit se alespo? sout??í v po?ádaných v našem okrsku


 1. Dru?stvo ?en - podporovat dokud je zájem, vytvo?it zázemí


 1. Kulturní akce – uspo?adádat tradi?ní akce, nadále zlepšovat úrove?, zam??it se na propagaci a na atraktivní a netradi?ní vypln?ní ?asového prostoru jednotlivých akcí.


Termíny a akce

Pro Májku

28. 4. 2007 sobota

16,00

Stav?ní Máje

30. 4. 2007 pond?lí

16,00

Kácení Máje

2. 6. 2007 sobota

14 - 03

Dolany v Dolanech u Klatov

15.- 17.6. 2007 pá-ne


Pohárová sout?? mladých hasi??

24. 6. 2007 ned?le

9 – 16

P?edhodová zábava – Herrgott ??? Motors

30. 6. 2007 sobota

20 – 03

Véskovské Hody - Silven

1. 7. 2007 ned?le

14 – 24

100 let SDH Dolany

7. 7. 2007 sobota

14 - 02

Tane?ní zábava – Herrgott ??? Motors

21. 7. 2007 sobota

21 - 03

Country stodola 2007

11. 8. 2007 sobota

14 - ?

Tane?ní zábava – Herrgott ??? Motors

1. 9. 2007 sobota

21 - 03


 1. Kiosek na Osmi?ce – drobné dod?lávky a malé úpravy

 1. Osmi?ka – pokra?ovat v budování kulturního areálu ve spolupráci s obcí

 • st?echa podia pro muzikanty - nutno ?ešit proto?e provizorní lepenka

doslou?ila


 • vodovod – zajistit p?ipojení k nov? budovanému vodovodu a usilovat o

z?ízení hydrantu p?ímo na osmi?ce pro pot?eby po?árního

sportu

 • zadní brána - ze zadní strany uzav?ít bránou a zpravit plot


 • cvi?ná plocha – zajistit a udr?ovat cvi?nou plochu pro po?ární sport


 • rekonstrukce stodoly – koordinovat p?ípravu s obcí, návrh úprav, opravy

štítových, v?nec, dod?lání druhého štítu


 • volejbalové a víceú?elové h?išt? - vyu?ití p?ipravené plochy


 1. Hasi?ská zbrojnice -ve spolupráci s obcí zvá?it mo?nosti rekonstrukce HZ

a p?ipravit TD – vyjad?ovat se ?ešení


 1. Sb?r ?elezného šrotu – uspo?ádat alespo? jednou v roce


 1. Carl Metz – historické d?dictví, pokra?ovat v zapo?até rekonstrukci, nutno dokon?it

ješt? p?ed významným výro?ím sboru které nás ?eká v roce 2006 ( 120 let

od zalo?ení hasi?ského sboru ve Vésce )


10. Internetové stránky sboru – presentace sboru na internetuPlán ?innosti schválen na Výro?ní sch?zi dne 6.1.2007
www.sdhveska.cz