Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Sout?? k Véskovským hod?m 28. – 29.6.2008

A op?t se naskytla skv?lá p?íle?itost uspo?ádat pro Vás n?jakou tu sout?? ,

no a ?ekn?te nejsou hody skv?lá p?íle?itost


Tak a te? o co budeme hrát ??

1 x tri?ko Stracené ráj

3 x CD Stracené ráj 2007

5 x volnou vstupenku na prázdninové akce po?ádané SDH Véska

Mimochodem první je 28.6. a vystoupí tam …………. no kdo jiný ne? náš a doufejme i Váš oblínené Stracené ráj


K pravidl?m sout??e :


Správné odpov?di mu?ete poslílat do pátku 27.6.2008 do 24,00 hodin


Výherci budou zve?ejn?ni na stránkách v sekci VZKAZNÍK co nejd?íve, nejpozd?ji však do 28.6. 2008 do 12,00

Vstupenky si výherci vyzvednou p?ímo u vstupu na akci, CD a tri?ka budou p?edány na akci


Správn? zodpov?zenou otázku od?šlete na e-mail jaroslav.mentlik@seznam.cz


V odpov?di uve?te jméno, p?íjmení na které si výhru vyzvednete a bydlišt?, nap?: Jaroslav Mentlík, Véska

( neuvád?jte p?ezdívky, aby se p?edešlo nejasnostem, uvád?jte jméno a p?íjmení, které máte na ob?ance, nebo nap?. pr?kazce, aby jsme m?li alespo? mo?nost zkontrolovat si, ?e výhru vydáváme správné osob? )


Odpov?di které p?ijdou po výše uvedeném termínu nebudou

do slosování za?azeny. Rozhodující je ?as a datum na p?íchozím e-mailu.

Ka?dý e-mail a jméno bude za?azen do slosování jen jednou.

Výhry si vyzvednete p?ímo na akci. Seznam výherc? budou mít k dispozici po?adatele u vstupného.

Výhry nelze proplácet, ani p?evád?t na jinou akci se stejným po?adatelem.


Ze sout??e jsou vylou?eni po?adatele.


Jóóó ……………………………………………

………………………a te? to hlavní

……. No p?ece tu sout??ní otázkuSout??ní otázka :

Kolik ?len? má kapela Stracené ráj ???

A ) 3
B ) 5
C ) 7


Tak?e p?eji hodn? št?stí a sout??ivou náladu


Za po?adatele HujerP.S. pokud jste sout??íví tak se stavte i v ned?li na hody, máme celkem atraktivní ceny v tombole !!!!!

2x tandemový seskok padákem

(okam?it? po vylosování, s doskokem ve Vésce)

3x poukaz na vyhlídkový let

horské kolo

…………a spoustu dalších cen

www.sdhveska.cz