Čtvrtek, 19. dubna 2018 Svátek má Rostislav, zítra Marcela


8. 9. 2007 Olomoucký Drak – Olomouc, Smetanovy sady , Letní scéna


VÝSLEDKY: OLOMOUCKÝ DRAK 2007 VÝSLEDKY: OLOMOUCKÝ DRAK 2007 DRU?STVA

Prázdniny skon?ili a za?al nový ?kolní rok, a s ním i nový ro?ník celoro?ní hry Plamen pod kterou spadá i dopl?ková disciplína, B?h na 60 metr? jednotlivc?. Tentokrát ov?em vystarala na samostatné závody.

Ji? brzy od rána se za?li do olomouckých Smetanových sad? sjí?d?t sout??íci tém?? ze v?ech kout? Moravy. Nejv?t?í zastoupení m?l samoz?ejm? po?ádající okres, ale nemalá u?ast byla i z okres? Vsetín, Ostrava, ?umperk, ale i Vy?kov, a Frýdek-Místek. Celkem se na první ro?ník sjelo na t?ista sout??ících v?ech mláde?nických kategorií které byli dále ?len?ny na p?ípravku (do 7 let), mlad?í ho?i a mlad?í d?v?ata (7-11 let), a star?í ho?i a star?í d?v?ata (11-15 let)

Samotná sout?? byla zahájena slavnostním nástupem, p?i kterém Dechový orchestr p?i HZS Olomouckého kraje zahrála ?eskou státní hymnu, následovali proslovy host? mezi nimi? byli ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, dále . Karel Kolá?ík nám?stek ?editele pro úsek IZS (integrovaný záchraný systém) a OP? (opera?ního ?ízení),starosta KSH Lud?k Sykora, zástupce Olomouckého Kraje a zástupce sponzora Nestlé ?esko. Po krátkém vystoupení dechového orchestru spole?ne se skupinou ma?oretek, za?li samotné rozb?hy. Jako první se na start postavili zástupci kategorie p?ípravky a za povzbuzování p?ihlí?ejících se pustili do zápolení ze v?ech sil. Sout?? brali opravdu zodpov?dn? i kdy? pro ty men?í p?tileté byly hadicové spojky v malích ru?kách celkem slo?itým o?í?kem. Po nich se postavili na start mlad?í d?v?ata a po nich následovali mlad?í ho?i, s v?kem se výkony zlep?ovali a i po?et závodník? narostl. Ale opravdu na co dívat se bylo a? v kategorii star?ích d?v?at kdy n?které tratí doslova prolétly.

Následovala krátká p?estávka ve které do?lo k uprav? trati.Oproti p?edcházejícím kategoriím mají namísto p?í?ného b?evna 80cm nahrazena bariérou 150 cm vysokou. Ale ani ta nebyla pro chlapce hlevn? p?i horní v?kové hranici kategorie ?ádnou p?eká?kou. Zárove? se jednalo o nejpo?etn?j?í kategori celé sout??e. První kolo bylo ukon?eno kolem 13,00 hodiny. Bez zbyte?ného otálení za?lo druhé kolo, výsledky z prvního kola byli pr?b??n? vyv??ovány aby m?li sout??íci dostatek ?asu na p?ípravu. Postupový klí? byl následující: z ke?dé kategorie postupovalo 30 sout??ících s nejni??ími dosa?enými ?asy bez ohledu na po?ek sout??ících v kategorii. Sout??ící nastupovali od 30 po?adí sm?rem k nejlep?ímu dosa?enému výkonu v prvním kole. Z obou kol se bral lep?í ?as a podle toho bylo sestaveno kone?né po?adí sout??ících.

Druhé kolo m?lo rychlý spád a poslední závodník startoval n?kdy kolem 15,15 hodiny. Po nezbytném vyhodnocení výsledk? a následném dotisku diplom? do?lo k v 15,45 k vyhlá?ení výsledk? prvního ro?níku Olomouckého draka a ocen?ní sout??ních kolektiv? i jednotlivc?.

Po dobu sout??e byl ve spolupráci s M?stskou policií Olomouc p?ipraven doprovodný program , jednalo se o r?zné úkoly p?evá?n? z dopravní a bezpe?nostní tématikou. D?ti tento program zaujala policistky se museli hodn? otá?et aby se dostalo na v?echny zájemce. Kdo se zapojil tak nelitoval a byl odm?n?n drobnými dárky a praktickými pomuckami pro ?koláky. Obdivu neu?la ani vystavená technika HZS zastoupená novým vozidlem , cisternovou automobilovou st?íka?kou CAS 24 na podvozku MAN.

Na záv?r snad jen celkové hodnocení: sout?? byla celkov? dob?e po?adatelsky zaji?t?na, p?i rozb?zích v?e plynule navazovalo, tak té? sout??ící byli disciplinovaní a zav?as a sp?edstihem se p?ipravovali a nedocházelo tak ke zbyte?ným prostojùm nebo zbyte?ným diskvalifikacím. Jediné co se dá akci vytknout bylo, byla podle mého názoru podhodnocená kapacita pro stravování sout??ícíh. Ale to jsou jen bì?né porodní bolesti, doufejme ?e ka?doro?ní akce která si místo ve sportovním kalendá?i jistì najde a dá tak základ p?kné tradici.


Umístìní Mladých hasièù SDH Véska:

Mlad?í ho?i : Ji?í Dokoupil 12. po prvním kole, 9. celkov? , Martin Ke?a 31. , Vilém Chudárek . , Tomá? Netesal NP, Jaroslav Dokoupil NP

Star?í d?v?ata : Aneta Ke?ová 32. , Hana Krej?í . , Eva Vodi?ková 48.

Star?í ho?i : Zdenìk Lexa . , Luká? ?vestkawww.sdhveska.cz